ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - hando.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ‘‘HANDO.GR’’ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

  • Παρακαλούνται θερμά οι χρήστες της ιστοσελίδας / πελάτες να διαβάζουν προσεκτικά το περιεχόμενο των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Η ιστοσελίδα ‘’hando.gr ” περιλαμβάνει τη διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας Dgr Luxury Services (εφεξής «η Εταιρεία»).

Μέσω της ιστοσελίδας www.hando.gr διαφημίζονται και προωθούνται υπηρεσίες των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία μασέρ (εφεξής συνεργάτες/ μασέρ), υπό τους όρους χρήσης που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης της ιστοσελίδας / πελάτης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλακτική σχέση σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα ή υπηρεσίες που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών / πελατών που εισέρχονται στον διαδικτυακό της τόπο, και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα και υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων, που εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης, έστω δηλαδή και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι ευανάγνωστοι και διατυπωμένοι κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό για τον μέσο αναγνώστη, τηρουμένων των διατάξεων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και αυτών που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι χρήστες / πελάτες που εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους χρήσης και ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς και ότι συνεπώς τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία. Πριν προχωρήσει ο χρήστης / πελάτης στην περιήγηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, με σκοπό να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακαλείται όπως βεβαιωθεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεται, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή / και συναλλαγή του εφεξής με την Εταιρεία  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Μόνη η περιήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί διατυπώνονται και περιγράφονται στο παρόν. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας από τον ιστότοπο “www.hando.gr” προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με όλους τους όρους χρήσης που διέπουν τον ιστότοπο αυτό, όπως οι όροι αυτοί αναλύονται και περιγράφονται στο παρόν. Αν ο χρήστης / πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να απόσχει από τη χρήση και περιήγηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, καθώς και από τη χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος και οποιασδήποτε παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία παρέχει αποκλειστικά χώρο και χρόνο διαφήμισης στο διαδίκτυο, αναλαμβάνοντας την προώθηση -μέσω στοχευμένης διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο- υπηρεσιών επαγγελματικού μασάζ κατ’ οίκον, καθώς και χειροπρακτικής μάλαξης και εναλλακτικών θεραπειών με σκοπό την πνευματική και σωματική χαλάρωση από συνεργάτες / μασέρ που έχουν επιδείξει τις πιστοποιήσεις τους στην Εταιρεία μας. Αναλαμβάνει επίσης την πλήρη οργάνωση των συνεδριών μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μασάζ και εναλλακτικών / συμπληρωματικών θεραπειών δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν παθήσεις που χρήζουν ιατρικής φροντίδας και επ’ ουδενί υποκαθιστούν ή συμπληρώνουν την ιατρική επιστήμη και τις μεθόδους της.

Η εταιρεία παρέχει αποκλειστικά και μόνο τις υπηρεσίες που αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και ουδεμία σύνδεση, νομική ή άλλου είδους, υπάρχει μεταξύ αυτής και άλλων εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο. Η εταιρεία επιφυλλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της κατά όποιου ενσπείρει φήμες σε βάρος της και χαρακτηρισμούς προσβλητικούς και αναληθείς που ουδεμία σχέση έχουν με την εταιρεία και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Το προσφερόμενο από τους επαγγελματίες/μασέρ κατ’ οίκον μασάζ με αποκλειστικό στόχο την πνευματική και σωματική χαλάρωση από αυτούς δεν επεκτείνεται στην τέλεση δραστηριοτήτων αντικείμενων στην επαγγελματική φιλοσοφία και δεοντολογία της εταιρείας. Κακόπιστοι και ψευδείς χαρακτηρισμοί περί διαφορετικού αντικειμένου και δήθεν νομικής ανάμιξής της με άλλες εταιρείες μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν τη φήμη και την πελατεία της εταιρείας.

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΜΑΣΕΡ

Η Εταιρεία δεν προσλαμβάνει προσωπικό, ούτε και απασχολεί τους συνεργάτες / μασέρ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο παρέχει διαφημιστικό χώρο – χρόνο στη διαδικτυακή της ιστοσελίδα, μεσολαβεί δηλαδή μεταξύ αφενός των συνεργατών / μασέρ και αφετέρου των χρηστών / πελατών της Εταιρείας, υποδεικνύοντας απλώς ευκαιρίες και προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τους μεν προς τους δε. Οι συνεργάτες / μασέρ αμείβονται αποκλειστικά από τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας -στους οποίους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους- και όχι από την ίδια την Εταιρεία. Η Εταιρεία παρέχει, με άλλα λόγια, υπηρεσίες διαφημιστικές, εκτελεί δηλαδή επιχείρηση πρακτορείας, έτσι όπως αυτή νοείται κατά την κρατούσα επιστημονική άποψη[1].

Η Εταιρεία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πελάτες, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας/app ενημερώνει τους χρήστες / πελάτες της ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες / μασέρ είναι αποκλειστικά επαγγελματικές υπηρεσίες χειροπρακτικής μάλαξης (μασάζ) και εναλλακτικών, μη ιατρικών θεραπειών. Οι συνεργάτες / μασέρ της Εταιρείας, έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τις υπηρεσίες που οφείλουν να προσφέρουν στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία, οφείλουν να παρέχουν εις ακέραιο τις διαφημιζόμενες υπηρεσίες και μόνον και να απέχουν από οποιαδήποτε παροχή άλλου είδους υπηρεσιών προς τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιγραφόμενες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, έχοντας πάντοτε ως μοναδικό γνώμονα τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Οι χρήστες / πελάτες της Εταιρείας παρακαλούνται, αντίστοιχα, να απέχουν από τη ζήτηση από τους συνεργάτες / μασέρ μας της προσφοράς υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται κατά περιεχόμενο και σκοπό στις περιγραφόμενες στον ιστότοπο της Εταιρείας υπηρεσίες, την παροχή των οποίων και μόνο η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση.

Για τους χρήστες / πελάτες κάτω των 16 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλειά τους, πριν κάνουν χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΜΑΣΕΡ

Οι συνεργάτες / μασέρ της Εταιρείας απαγορεύεται ρητώς να δίνουν στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας, όπως τους αριθμούς των τηλεφώνων τους, τους λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις επαγγελματικές τους κάρτες κτλ., έχοντας ως σκοπό την παροχή σε αυτούς ιδιωτικών υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας και εν αγνοία της. Επίσης, απαγορεύεται να έρχονται σε οποιουδήποτε είδους επικοινωνία με τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας, με σκοπό να κλείνουν συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της Εταιρείας. Κάθε τέτοια μυστική επικοινωνία ή συμφωνία που γίνεται εν αγνοία της Εταιρείας, τεκμαίρεται ότι γίνεται με σκοπό αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της Εταιρείας -δηλαδή σκοπό επαγγελματικής επικράτησης αντίθετης στα χρηστά ήθη- και παρέχει αυτοδικαίως στην Εταιρεία δικαίωμα αποζημίωσης, χωρίς να φέρει το βάρος να αποδείξει το σχετικό βαθμό πταίσματος. Σε περίπτωση που ο χρήστης / πελάτης τους ζητήσει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς τη διαμεσολάβηση της εταιρείας οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Εταιρεία και να απέχουν από οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του χρήστη / πελάτη αυτού δίχως την προηγούμενη ρητή άδεια της Εταιρείας. Οι συνεργάτες / μασέρ έχουν ενημερωθεί για την ως άνω απαγόρευση και την αποδέχονται. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τους συνεργάτες / μασέρ έως και 6 μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίας των μασέρ με την Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των συνεργατών / μασέρ και να κινηθεί νομικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβασή τους.

Οι συνεργάτες / μασέρ της Εταιρείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη διαδίδουν σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν στους όρους και τον τρόπο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία, αλλά να τηρούν εχεμύθεια ως προς άπαντα τα δεδομένα, τα οποία αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία της Εταιρείας και είναι για το λόγο αυτό απόρρητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της υποχρέωσής τους αυτής, ευθύνονται έναντι της Εταιρείας τόσο για αποκατάσταση της τυχόν περιουσιακής της ζημίας, όσο και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τυχόν υποστεί.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων των συνεργατών / μασέρ απέναντι στους χρήστες / πελάτες (όπως π.χ. για την εφαρμογή των χειροπρακτικών τεχνικών ή των προϊόντων που θα χρησιμοποιούν) ευθύνονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου οι συνεργάτες / μασέρ. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των τεχνικών ή των εφαρμοζόμενων προϊόντων (όπως π.χ. καλλυντικών, αισθητικών προϊόντων, ελαίων, συσκευών κλπ), όπως επίσης και η ευθύνη από τις οποιεσδήποτε συνέπειες από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών και προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους συνεργάτες / μασέρ και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιασδήποτε φύσεως παράπονα των χρηστών / πελατών, αναφορικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες (όπως π.χ. τραυματισμούς ή αλλεργίες) των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εφαρμοζόμενων τεχνικών και προϊόντων, η επιλογή και ο τρόπος εφαρμογής των οποίων ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των συνεργατών / μασέρ. Οι συνεργάτες / μασέρ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση απάντων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας (π.χ. απολύμανση των συσκευών που χρησιμοποιούν, μη επαναχρησιμοποίηση των αναλώσιμων πραγμάτων, προσεκτικό πλύσιμο των χεριών τους κ.ο.κ). Ο συνεργάτης / μασέρ οφείλει να χρησιμοποιεί τον ενδεδειγμένο κατά περίπτωση επαγγελματικό εξοπλισμό καθώς και εγκεκριμένα προϊόντα εφαρμογής, που έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά, για την ποιότητα και ασφάλεια των οποίων ο ίδιος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη. Η Εταιρεία, από την άλλη, δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες / μασέρ κατά τις συνεδρίες με τους χρήστες / πελάτες, και ενδεικτικά δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις επιμέρους ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, την ακρίβεια ή ορθότητα της περιγραφής των προϊόντων / υπηρεσιών, την ύπαρξη τυχόν νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων καθώς και για τον τρόπο ή χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες / πελάτες. Ιδίως δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμούς κατά την εφαρμογή των τεχνικών ή για τυχόν αλλεργίες από την εφαρμογή των δερμοκαλλυντικών προϊόντων ή για την τυχόν καθυστέρηση της άφιξης των συνεργατών / μασέρ στον προκαθορισμένο τόπο τον προκαθορισμένο χρόνο, ή για την τυχόν ακύρωση, αναβολή ή ματαίωση της προγραμματισμένης συνεδρίας, εξαιτίας κωλύματος που εμπίπτει αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των συνεργατών / μασέρ. Η ορθή και προσήκουσα εκπλήρωση εκ μέρους των συνεργατών / μασέρ των συμπεφωνημένων με τους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας δεν υπόκειται στον έλεγχο της Εταιρείας και για οποιαδήποτε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης μεταξύ των χρηστών / πελατών και των συνεργατών / μασέρ (η οποία περιλαμβάνει κάθε πιθανή περίπτωση αδυναμίας παροχής, υπερημερίας οφειλέτη και πλημμελούς εκπλήρωσης) ανήκει στην αποκλειστική υπαιτιότητα και ευθύνη των τελευταίων, οι οποίοι και είναι οι μόνοι που νομιμοποιούνται παθητικά, στην περίπτωση έγερσης εκ μέρους των χρηστών / πελατών είτε πρωτογενούς αξίωσης προς εκπλήρωση είτε δευτερογενούς αξίωσης προς αποζημίωση (λόγω μη εκπλήρωσης ή λόγω υπερημερίας ή λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης). Σημειωτέον ότι καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συνεδρίας ή ματαίωσή της από λόγους που συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας (όπως είναι λ.χ. η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο παρόμοιο και απρόβλεπτο γεγονός, ευρισκόμενο εκτός της σφαίρας οποιουδήποτε βαθμού υπαιτιότητας των μερών) σε καμία περίπτωση δεν γεννά αξίωση αποζημίωσης κατά της Εταιρείας ή των συνεργατών / μασέρ αυτής.

Η Εταιρεία δεν οφείλει να ελέγχει την ύπαρξη πτυχίων, πιστοποιητικών σπουδών ή σεμιναρίων και βεβαιώσεων άσκησης του επαγγέλματος από τον συνεργάτη / μασέρ. Οι συνεργάτες / μασέρ γνωρίζουν ότι για τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών τους στους χρήστες / πελάτες της Εταιρείας θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και όλες τις τυχόν προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μασέρ.

Οι χρήστες / πελάτες οφείλουν να φέρονται με ευγένεια προς τους συνεργάτες / μασέρ της Εταιρείας και με σεβασμό στο επάγγελμά τους, απέχοντας από λόγια ή πράξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τους ίδιους ως προσβολή της προσωπικότητάς τους, της τιμής τους, καθώς και της επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας. Ιδίως απαγορεύεται στους χρήστες / πελάτες να αναπτύσσουν ερωτικές περιπτύξεις με τους συνεργάτες / μασέρ ή να ζητούν την παροχή ερωτικών υπηρεσιών ή να εξαναγκάζουν σωματικά ή ψυχολογικά τους συνεργάτες / μασέρ στην διάπραξη ή διευκόλυνση ερωτικών ή άλλων ασελγών πράξεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνεδρία θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά και ο συνεργάτης / μασέρ δεν οφείλει πλέον να παράσχει τις υπηρεσίες του στο χρήστη / πελάτη, ο δε χρήστης / πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των καταβαλλόμενων. Στην περίπτωση που ο συνεργάτης / μασέρ είναι αυτός που προέβη σε ανάρμοστες προτάσεις ή πράξεις, ο χρήστης / πελάτης έχει το δικαίωμα να μη συνεχίσει τη συνεδρία, αξιώνοντας την επιστροφή των καταβαλλόμενων. Ακόμα, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει απέναντι στους συνεργάτες / μασέρ, αν αντίθετα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ανακύψει συμπεριφορά, η οποία γεννά αδικοπρακτική ευθύνη, από την πλευρά των χρηστών / πελατών, όπως επί παραδείγματι αν κάποιος χρήστης / πελάτης επιδείξει παρά τη σαφή εναντίωση του συνεργάτη / μασέρ ασελγή και άσεμνη συμπεριφορά ή φερθεί προσβλητικά ή ακόμα και βίαια.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για την προστασία του καταναλωτή και τις εξ αποστάσεως συμβάσεις[2] [Ν. 2251/1994 όπως ισχύει, μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 (ΕΕ L 149) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το νόμο Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152/10.7.2007)], καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΚΥΑ Ζ1-891/13.8.2013, οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου του 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και Π.Δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου). Διευκρινίζεται ότι στους παρόντες όρους χρήσης έχουν πλήρως ενσωματωθεί και οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής GDPR), για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με τον GDPR, η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συνεργαζόμενων μασέρ αποκλειστικά για τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεών της προς τους χρήστες / πελάτες της στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα της, κατόπιν ενημέρωσης των συνεργαζομένων με αυτήν μασέρ και εξασφάλισης της σχετικής συγκατάθεσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί διαδικτυακά και προσωπικά σε υποψήφιους χρήστες / πελάτες μόνο το ψευδώνυμο ή το μικρό όνομα (κατ’ επιλογή της Εταιρείας) και τη φωτογραφία των συνεργατών / μασέρ, οι οποίοι δέχονται να αναρτηθούν αυτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην εταιρική της σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει αποκτήσει τη συγκατάθεση των συνεργατών / μασέρ πριν τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία ή ότι οι συνεργάτες / μασέρ δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις για αυτή την ανάρτηση και επεξεργασία. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την τυχόν αναλήθεια ή ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και των παρεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών που αφορούν αυτούς τους ίδιους.

Η Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους συνεργάτες / μασέρ εάν, κατά τη γνώμη της, υπάρχει κίνδυνος από κάποια εντολή που έχει δοθεί από χρήστη / πελάτη της που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών / μασέρ. Εάν η Εταιρεία επιθυμεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών / μασέρ για σκοπούς συναφείς με τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας αυτής και για τη συμμόρφωση με όλες τις άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία δικαιούται να τηρεί αρχείο – βιβλίο παραπόνων με τις γενικότερες εντυπώσεις τους από την εμπειρία τους με την Εταιρεία και από τις συνεδρίες τους με τους συνεργάτες / μασέρ, καθώς και με τις περιπτώσεις των χρηστών / πελατών που δεν εξυπηρετήθηκαν από κοινού με τα ονόματα των συνεργατών / μασέρ που είχαν υποχρέωση εκπλήρωσης και δεν εκπλήρωσαν. Η Εταιρεία οφείλει να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι συμβατοί με την εκάστοτε νέα νομοθεσία και να ενημερώνει τους χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας για κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων χρήσης.

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της Εταιρείας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσήκουσα διασφάλισή τους. Κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου θα αναφερθεί σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως επίσης και στις αρμόδιες αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Τηρώντας τον GDPR, καθώς και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους χρήστες / πελάτες της τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνιστά ρητή αποδοχή των παρακάτω. Τα δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει προέρχονται αποκλειστικά από την οικειοθελή παροχή αυτών από τους χρήστες / πελάτες και περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει. Κατά κύριο λόγο, αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας ή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των χρηστών / πελατών με την Εταιρεία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή τους σχετικά με κάποια προσφορά που τους ενδιαφέρει, καθώς και για τη γενικότερη ενημέρωσή τους για προσφορές ή δυνατότητες του ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / πελατών της και δεν τα μοιράζεται ή κοινοποιεί σε τρίτους για διαφημιστικούς ή προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / πελατών που διαχειρίζεται και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για το σκοπό αυτό. Η Εταιρεία δεν διατηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς τα στοιχεία αυτά δίδονται απευθείας από το χρήστη / πελάτη στα εκάστοτε συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Η σύνδεση των χρηστών στον ιστότοπο γίνεται μέσω χρήσης ονόματος χρήστη και κρυπτογραφημένο κωδικό σε περιβάλλον HTTPS με εγκατεστημένο πιστοποιητικό ασφαλείας που εγγυάται την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω κρυπτογράφησης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Προς τούτο, κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα, οι χρήστες / πελάτες  δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αντιταχθούν στην ενέργεια αυτή, δε λαμβάνουν τέτοια μηνύματα, μπορούν εν τούτοις, να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη δήλωσή τους.

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, σε κάθε ενημερωτικό ή διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει, να διακόψει την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, επιλέγοντας σχετικό υπερσύνδεσμο (link) που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / πελατών διατηρούνται για 30 ημέρες, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οι χρήστες / πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία αντίγραφο των δεδομένων που τηρεί, καθώς και τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία τα επεξεργάζεται ή τη διαβίβαση τους σε τρίτους (“φορητότητα δεδομένων”). Εάν οι χρήστες / πελάτες επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα δικαιώματα αυτά, μπορούν να αποστείλουν ένα info@hando.gr ή να καλέσουν στο 6944111111.  Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/πελατών:

  • δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή και παραπλανητικά
  • δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διεξάγεται από συγκεκριμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας και τους εξωτερικούς συνεργάτες, που έχουν επίσης εξουσιοδοτηθεί αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών και τεχνικής υποστήριξης και διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Data Protection Act 2018, που ενσωμάτωσε τον Κανονισμό στο αγγλικό δίκαιο και το ν.4624/2019, που ενσωμάτωσε τον Κανονισμό στο ελληνικό δίκαιο, καθώς επίσης και την EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ). Για την ασφάλεια δε των προσωπικών δεδομένων των μασέρ / εργαζομένων, αυτοί χρησιμοποιούν, κατά την επικοινωνία τους με τους χρήστες / πελάτες μόνο το μικρό τους όνομα, με στόχο τον ευκολότερο καταμερισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο καθένας. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού, για την ασφάλεια των δεδομένων .

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες / πελάτες της να επιλέξουν, αν επιθυμούν, να ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και για τυχόν άλλες προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχουν ζητήσει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Επισημαίνεται ότι παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας και απεγγραφής από το σχετικό newsletter της Εταιρείας, με αποστολή σχετικού αιτήματος info@hando.gr  .

Οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας μπορούν να «κατεβάζουν» ή να εκτυπώνουν τα περιεχόμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα για αποκλειστικά προσωπική τους χρήση, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν διαγράφουν τις ενδείξεις των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αντιγραφούν, να αποσταλούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται γενικά κάθε πράξη, που μπορεί να αποτελέσει  προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρεία ή / και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Αναφορικά με τα κείμενα, τις απόψεις και εν γένει το υλικό, που αναρτούν οι χρήστες / πελάτες στην ιστοσελίδα, υπό τη μορφή σχολίων που συνοδεύουν κάθε ανάρτηση, η Εταιρεία ορίζει ότι ως προς αυτούς εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Το ως άνω υλικό αποτελεί ιδιοκτησία των χρηστών / πελατών, που το αναρτούν, το δικαίωμα, όμως, δημοσίευσης παραχωρείται στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται αναλλοίωτο. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ενστερνίζεται τα  κείμενα, τις απόψεις και εν γένει το υλικό των χρηστών / πελατών της και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προκληθείσα ζημία, προερχόμενη από το ως άνω υλικό.

Οι χρήστες / πελάτες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας για: 1. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων, λογοτύπων και λογισμικού, αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία για τα Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Το όνομα χώρου (domain name)www.hando.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «hando» είναι το νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark). Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιρειών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας / έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Οι χρήστες / πελάτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του διαδικτυακού τόπου). Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες / πελάτες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί τίτλος μεταβίβασης και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 2) οι χρήστες / πελάτες να μην αλλοιώνουν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγουν ή να παρουσιάζουν δημοσίως, ή να διανέμουν ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός αν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Τόσο η Εταιρεία όσο και οι χρήστες / πελάτες της ιστοσελίδας  δηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος χρήστης / πελάτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία και να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα 6944121000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη info@hando.gr .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς και ανά πάσα στιγμή τροποποίησης και ενημέρωσης των ως άνω όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της, του ηλεκτρονικού της καταστήματος και των παρεχόμενων διά μέσου αυτού υπηρεσιών, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει κάποιον νωρίτερα, τροποποίηση η οποία ισχύει από και δια της σχετικής ανάρτησης των νέων όρων και προϋποθέσεων χρήσης στον άνω διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό συνιστάται στο χρήστη / πελάτη να ξαναδιαβάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τακτικά. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών της, τροποποιώντας ανάλογα στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για κάθε υπηρεσία, δεσμευόμενη ότι οι εμφανιζόμενες τιμές είναι οι πραγματικές. Στη συνολική τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..

Η Εταιρεία εγγυάται ότι οι παρόντες όροι χρήσης είναι ακριβείς και εν ισχύ και ότι όλες οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά εκτίθενται στο διαδικτυακό της τόπο, είναι ακριβή και πλήρη.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη / πελάτη θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Όλα τα κείμενα, οι πληροφορίες, οι σύνδεσμοι και το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, έχουν αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η αναδημοσίευση περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον αν συνοδεύεται από σύνδεσμο που παραπέμπει στον ιστότοπο αυτό (www.hando.gr). Καίτοι η Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι ακριβείς, δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σε περίπτωση δημοσίευσης ανακριβούς ή λανθασμένης πληροφορίας.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι παρόντες όροι χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οι συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών / πελατών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τη δικαστική επίλυση κάθε μελλοντικής διαφοράς που τυχόν προκύψει από τα ανωτέρω, κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

[1] Επιχείρηση πρακτορείας, κατά τη κρατούσα άποψη, είναι η έναντι ανταλλάγματος ανάληψη υποχρέωσης παροχής στο κοινό κάθε φύσης ιδιωτικών υπηρεσιών (βλ. Βελέντζα Γ., Επίτομο εμπορικό δίκαιο, 2007, σελ. 42, Περάκη Ε., Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, 2000, σελ. 187, Ψυχομάνη Σπ.,

[2] Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ Ν. 2251/1994, ως «σύμβαση από απόσταση» (ή εξ αποστάσεως σύμβαση) ορίζεται κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης». Τέτοια μέσα τεχνικής επικοινωνίας είναι ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο. Στην έννοια της εξ αποστάσεως σύμβασης ανήκουν και οι διαδικτυακά καταρτιζόμενες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας (προμηθευτής) αφενός και των χρηστών / πελατών της (καταναλωτές) αφετέρου, στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού της καταστήματος